ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται κατωτέρω θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

 

Έτος αίτησης και χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής (2020)

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 της απόφασης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της απόφασης παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021, η ανωτέρω επιστρεπτέα προκαταβολή θα επιμετρηθεί κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι για την διαχειριστική χρήση 1.1-31.12.2020 δεν θα λογιστούν τόκοι σε βάρος της επιχείρησης που έλαβε την οικονομική ενίσχυση (για το χρονικό διάστημα από την λήψη της ενίσχυσης μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς 31.12.2020), λόγω της ανωτέρω περιόδου χάριτος.

 

Έτος λήξεως περιόδου χάριτος (2021)

Εντός της διαχειριστικής χρήσεως 2021 η επιχείρηση που έλαβε την ενίσχυση δύναται να επιστρέψει μόνο το 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 2 της απόφασης.

Ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 7β του άρθρου 8, η επιχείρηση που απασχολούσε την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζομένους και που έλαβε την ενίσχυση δύναται να επιστρέψει μόνο το 60% της ενίσχυσης, εφόσον διατηρήσει κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.

Το μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής που η επιχείρηση δεν θα επιστρέψει εμπίπτει εννοιολογικά στον ορισμό του εισοδήματος του ν. 4308/2014 ως εισροή, αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων και συνεπώς των περιουσιακών στοιχείων καθώς και της καθαρής θέσης της οντότητας που έλαβε την ενίσχυση. Για τον λόγο αυτό το όφελος από το ανωτέρω μη επιστρεπτέο ποσό προτείνεται να αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας που νόμιμα το δικαιούται, στην χρήση εντός της οποίας θεμελιώνεται το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου (άρθρο 17§1ε ν. 4308/2014).

Σημειώνεται ότι για την διαχειριστική χρήση 1.1-1.12.2021 δεν θα λογιστούν τόκοι σε βάρος της επιχείρησης που έλαβε την οικονομική ενίσχυση για το επιστρεπτέο μέρος αυτής (για το χρονικό διάστημα από την λήψη της ενίσχυσης μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31.12.2021), λόγω της περιόδου χάριτος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της απόφασης.

 

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN.GR