Αλλαγές στον χρόνο διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα MYDATA

Σημαντικές αλλαγές στον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA επήλθαν σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ.

 

I) Προστίθεται ο ορισμός της «Απώλεια Διασύνδεσης»: Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα παραστατικά διαβιβάζονται αμελλητί μετά την αποκατάσταση της διασύνδεσης με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης». Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από ERP, είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης (μόνο για της επιχειρήσεις της 2ης εξαίρεσης).

 

II) Κάθε επιχείρηση διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο τα εξής:

 1. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδει η επιχείρηση με ταμειακή μηχανή ή με φορολογικό μηχανισμό ή μέσω Παρόχου (αφορά επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες χρήσης ΦΗΜ).
 2. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, καθώς και ειδικά στοιχεία π.χ. απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, που εκδίδει η επιχείρηση με εφαρμογή τιμολόγησης ή με ERP ή μέσω Παρόχου ή μέσω της δωρεάν εφαρμογής “timologio” της ΑΑΔΕ (αφορά επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες χρήσης ΦΗΜ).
 3. Τιμολόγια χονδρικής που εκδίδει η επιχείρηση με εφαρμογή τιμολόγησης ή με ERP ή μέσω Παρόχου ή μέσω της δωρεάν εφαρμογής “timologio” της ΑΑΔΕ.
 4. Παραστατικά που εκδίδει η επιχείρηση ενεργώντας ως λήπτης αγαθών ή υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση).

 

III) Εξαιρέσεις / Παρατηρήσεις:

1η Εξαίρεση: Τα παραστατικά των περιπτώσεων (2), (3) και (4), όταν εκδίδονται με εφαρμογή τιμολόγησης ή με ERP, επιτρέπεται να διαβιβαστούν έως και την επόμενη ημέρα από την έκδοσή τους.

Παρατήρηση αναφορικά με τα χειρόγραφα παραστατικά: H έκδοση χειρόγραφου παραστατικού στις περιπτώσεις (2), (3) και (4), αρκεί να υφίσταται ERP στο οποίο θα καταχωρηθεί το χειρόγραφο παραστατικό έως και την επομένη της έκδοσής του, προκειμένου να διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέσω του ERP.

2η Εξαίρεση:

 • Οι επιχειρήσεις που εξέδωσαν έως 50 τιμολόγια χονδρικής το 2020, και
 • Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και είχαν το 2020 κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ,

Επιτρέπεται να διαβιβάζουν τα παραστατικά των περιπτώσεων 3 & 4 ένα-ένα, μέσω της ειδικής φόρμας διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ. Ειδικά για το έτος 2022, αυτό επιτρέπεται να γίνεται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα. Από το 2023 ισχύει και εδώ η προθεσμία της 1ης εξαίρεσης.

Παρατήρηση αναφορικά με τα χειρόγραφα παραστατικά: Οι ως άνω επιχειρήσεις επιτρέπεται να εκδίδουν ακόμη και χειρόγραφα παραστατικά για τις περιπτώσεις (3) και (4), αρκεί αυτά να διαβιβαστούν μέσω της ειδικής φόρμας της ΑΑΔΕ στις ως άνω προθεσμίες.

 

IV) Επιπλέον, κάθε επιχείρηση διαβιβάζει τα εξής:

 • Χαρακτηρισμό εσόδων της περίπτωσης (1) [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 • Χαρακτηρισμό των παραστατικών που έχουν εκδώσει και διαβιβάσει άλλες επιχειρήσεις με αποδέκτη την επιχείρηση [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 • Χαρακτηρισμό των παραστατικών αυτοτιμολόγησης που την αφορούν και έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί από τον λήπτη [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 • Λογιστικές εγγραφές που δημιουργούν έσοδα, π.χ. έσοδα από ενοίκια ή έσοδα από τόκους [έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα].
 • Παραστατικά αγορών από το εξωτερικό (επειδή προφανώς οι εκδότες αυτών των παραστατικών είναι αλλοδαποί και δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης στην ΑΑΔΕ) [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 • Παραστατικά αγορών από την Ελλάδα όταν ο εκδότης αυτών δεν έχει υποχρέωση διαβίβασης στην ΑΑΔΕ, και συγκεκριμένα αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, κοινόχρηστα, συνδρομές, διόδια, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό, τηλεπικοινωνίες, συνδρομητική τηλεόραση, συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικά ταμεία [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 • Λογιστικές εγγραφές μισθοδοσίας [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΜΥ].
 • Λοιπές (τακτοποιητικές) λογιστικές εγγραφές που δημιουργούν έσοδα ή δαπάνες, [έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος].