Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το  σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2121 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1132 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Με το άρθρο 15 του σχεδίου νόμου προβλέπεται παράταση στις προθεσμίες διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2023. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση αμέσως μετά το πέρας της διαβούλευσης.

Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνονται οι προθεσμίες διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των άρθρων 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου οι επαγγελματίες λογιστές-φοροτεχνικοί να διευκολυνθούν στο έργο τους, που πρόσκαιρα έχει επιβαρυνθεί υπέρμετρα λόγω της ταυτόχρονης λήξεως της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Η προτεινόμενη διάταξη νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2023

Για το έτος 2023 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN