Οι αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Τι προβλέπεται για την αποχή του εργαζομένου από την εργασία για 5 ημέρες

Με το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή, μεταξύ άλλων διατάξεων προβλέπονται τα ακόλουθα :

– Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας «REBRAIN GREECE»
– Θεσπίζεται επίσης υποχρέωση του εργοδότη να αναρτήσει ηλεκτρονικά πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, τους βασικούς όρους εργασίας του εργαζόμενου ή την έγγραφη ατομική σύμβαση εργασίας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις των βασικών όρων εργασίας
– Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, να μην καταχωρίζουν τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ ανά εργαζόμενο, σε περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί αναντιστοιχία της πραγματικής απασχόλησης με τις καταχωρίσεις της ψηφιακής κάρτας απασχόλησης.
– Ρυθμίζεται η διαδικασία της αναγγελίας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II» των περιπτώσεων λύσης της σύμβασης . Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η αδικαιολόγητη (αυθαίρετη) αποχή του εργαζομένου από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του, εφόσον προηγουμένως έχει παρέλθει επιπλέον χρονικό διάστημα πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών από την υποχρεωτική όχλησή του από τον εργοδότη του, η οποία
α) αναρτάται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και
β) αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο γραπτό τρόπο.
Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της λήξης του διαστήματος του πρώτου εδαφίου, να αναγγείλει την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του εργαζομένου.

ΠΗΓΗ: E-FOROLOGIA