Τι προβλέπεται για την απασχόληση την έκτη ημέρα – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Με το νομοσχέδιο του Υπ.Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή, μεταξύ άλλων διατάξεων περιλαμβάνεται και ρύθμιση για την απασχόληση την έκτη (6η) ημέρα.

Συγκεκριμένα :

– Με το άρθρο 25 εισάγεται ρύθμιση για την απασχόληση την έκτη (6η) ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας, στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. Προβλέπεται σχετικά ότι η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες και ότι το ημερομίσθιο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
Καθορίζονται επίσης οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.

– Αντίστοιχα με το άρθρο 26 θεσμοθετείται, η απασχόληση των εργαζομένων την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εκ φύσεως συνεχούς λειτουργίας, υπό ορίζομενες προϋποθέσεις.
Καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, το ωράριο και η αμοιβή για την ανωτέρω απασχόληση καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης ενώ προβλέπεται και η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους εργοδότες παραβάτες των κανόνων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Αιτιολογική άρθρου 25
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η ανάγκη επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την οργάνωση του προγράμματος των εναλλασσόμενων βαρδιών σε περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας εναλλασσόμενων βαρδιών, με το να καθίσταται επιτρεπτή η απασχόλησή τους κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας, εφόσον αυτή καταχωρίζεται από τον εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.
Επιπλέον, καθίσταται σαφές ότι η απασχόληση των εργαζομένων κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδος αμείβεται προσαυξημένη κατά 40% και τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων, καθώς και της εφαρμογής των κανόνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και ότι σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα άρθρα 162 έως 179 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222). Ειδικά για τους απασχολούμενους σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, η αμοιβή της 6η ημέρας μπορεί να ορίζεται με συλλογική σύμβαση, πρόβλεψη που θα κατισχύει ως ειδικότερη.


Στόχος της ρύθμισης είναι η επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την οργάνωση της εργασίας κατά την έκτη (6η) ημέρα, σε επιχειρήσεις που λειτουργούν επτά (7) ημέρες συνεχώς και έχουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Αιτιολογική άρθρου 26
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την οργάνωση του προγράμματος των εναλλασσόμενων βαρδιών σε περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, με το να καθίσταται επιτρεπτή η απασχόληση των εργαζομένων κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας. Επιπλέον, καθίσταται σαφές ότι η απασχόληση των εργαζομένων κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδος αμείβεται προσαυξημένη κατά 40% και τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων, καθώς και της εφαρμογής των κανόνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, και ότι σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα άρθρα 162 έως 179 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222). Ειδικά για τους απασχολούμενους σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, η αμοιβής της 6ης ημέρας μπορεί να ορίζεται με συλλογική σύμβαση, πρόβλεψη που θα κατισχύει ως ειδικότερη.

Στόχος ρύθμισης
Επιχειρείται η επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, κατά την οργάνωση της εργασίας κατά την έκτη (6η) ημέρα, επιχειρήσεις που έχουν εικοσιτετράωρη λειτουργία πέντε (5) ή έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, και σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Προς διασφάλιση της θέσης των εργαζομένων, καθίσταται πάντως σαφές ότι η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται αποκλειστικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ο ιδιαίτερα αυξημένος φόρτος εργασίας έχει απρόβλεπτο χαρακτήρα. Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων γνωστοποιείται και ελέγχεται από την Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN