ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η λογιστική εταιρεία Διοίκηση Επιχειρησεων A.E. έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στελεχωμένη από τα πιο καταρτισμένα και έμπειρα Στελέχη της αγοράς.

Αναλαμβάνουμε εμείς τον πλήρη έλεγχο της διεύθυνσης του λογιστηρίου σας είτε με δικό σας προσωπικό, είτε με δικό μας.

Αν θέλετε να επιτύχετε…
Να έχετε συμβούλους αρωγούς σε κάθε βήμα σας που να σας δίνουν καινοτόμες λύσεις
βασισμένες στην εκτεταμένη εμπειρία τους καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων από πολλούς
κλάδους της αγοράς.
Να σας παρέχουν πλήθος αναφορών βασισμένες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και όλα αυτά μέσα από ανταγωνιστικές αμοιβές μόνο για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε.
Αν η επίτευξη των στόχων σας είναι για εσάς μονόδρομος τότε η επιλογή σας …
Έχετε δίπλα σας ομάδα από συμβούλους, λογιστές, φοροτεχνικούς, νομικούς, εργατολόγους, ορκωτούς Ελεγκτές απόλυτα ικανούς να αντιμετωπίσουν και τα πιο δύσκολα και περίπλοκα θέματά σας με απόλυτη επιτυχία.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε:
Ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε όλων των κατηγοριών βιβλία, τόσο στην έδρα της επιχείρησής σας όσο και στα γραφεία μας.
Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων εταιρειών καθώς και Αξιολόγηση των υφιστάμενων λογιστικών συστημάτων τους.
Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών (MIS Reporting)
Οργάνωση αποθηκών
Υλοποίηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
Εφαρμογή – προσαρμογή λογιστικών σχεδίων, αποκλειστικά στις ανάγκες σας
Ενοποιημένοι Ισολογισμοί, σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων.
Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης
Εφαρμογή Αναλυτικής λογιστικής και σχεδιασμού Αναλυτικής Λογιστικής.
Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου.
Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)
Κατάρτιση Προϋπολογιστικών και Οικονομικών Καταστάσεων
Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων
Εργασία Τέλους Χρήσης, Κλείσιμο, Σύνταξη Ισολογισμού,
Δημοσίευση, καθώς και Υποβολή του στις αρμόδιες Υπηρεσίες
Υπηρεσίες φορολογικού εκπροσώπου και βοήθεια στην προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης και υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Επιπλέον υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε:
Προετοιμασία και σύνταξη αποτελεσμάτων για ενημέρωση της Διοίκησης της Εταιρείας.
Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΕΛΠ.
Προετοιμασία της ετήσιας εταιρικής δήλωσης φόρου εισοδήματος.
Προετοιμασία λοιπών φορολογικών δηλώσεων.
Προετοιμασία – Υποβολή φορολογικών δηλώσεων – Αναφορών τέλους χρήσης.
Προετοιμασία και υποβολή των περιοδικών και ετησίων δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και στατιστικών πληροφοριών (Intrastat – listing).
Προετοιμασία και υποβολή αίτησης επιστροφής του ΦΠΑ και βοήθεια καθ ‘όλη τη διαδικασία μέχρι την είσπραξη του φόρου.
Υπηρεσίες φορολογικού εκπροσώπου και βοήθεια στην προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος όλων των τύπων.

Σας ενδιαφερει η υπηρεσια μας;