ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα στελέχη της Διοίκησης Επιχειρήσεων A.E., καθημερινά έχουν επιτύχει να εφαρμόζουν με απόλυτη επιτυχία εκείνα τα πρότυπα και τις Ελεγκτικές Μεθόδους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται να είναι η επιχείρηση σας απόλυτα ενήμερη και σύννομη με την ισχύοντα Φορολογική – Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Οι Ελεγκτικές μας διαδικασίες ξεπερνούν και τις πιο απαιτητικές προκλήσεις, ικανές στο να επιτυγχάνουν να αναγνωρίζουν εκείνους τους επιχειρηματικούς κινδύνους τους οποίους η εκάστοτε Οικονομική Μονάδα μιας επιχείρησης καλείται να διαχειριστεί με τον πλέον ασφαλή τρόπο.
Ανάλυση των Ελεγκτικών μας Υπηρεσιών :

1. Έλεγχοι Διαχειριστικοί.
2. Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ισολογισμών.
3. Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων.
4. Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
5. Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων.
6. Έλεγχος προϋπολογισμών – απολογισμών.
7. Διοικητικός Έλεγχος -Λειτουργικός Έλεγχος
8. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας.
Αξιολόγηση του λογιστηρίου σας μέσω-Έκτακτου Οικονομικού Έλεγχου:
Σκοπός: Αποκάλυψη ενδεχόμενων προβλημάτων σε αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο στο λογιστήριο της επιχείρησης.
Απαιτούμενα: Συνδρομή του υπευθύνου της επιχείρησης για αιφνιδιαστικό έλεγχο στο λογιστήριο της επιχείρησης.
Παραδοτέο: Καταγραφή προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν σε αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο.

Δειγματοληπτικός Έλεγχος με ποιοτικά κριτήρια ανάλυσης σε βάθος, με στόχο να αξιολογηθεί το επίπεδο Οργάνωσης και Αποδοτικότητας του Λογιστηρίου σας και η συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις των Φορολογικών – Εργατικών – Ασφαλιστικών νόμων.

Σας ενδιαφερει η υπηρεσια μας;