Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών για εταιρίες

Αναρωτιέστε αν η επιχείρησή σας θα καταφέρει να επιβιώσει, ανάμεσα σε όλες τις πληρωμές για δόσεις δανείων και εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία;

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός για νομικά πρόσωπα είναι ένα εργαλείο για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που επιδιώκουν τη συνολική ρύθμιση των οφειλών τους προς τις τράπεζες, την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, ώστε να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

 

Πλεονεκτήματα

 • Αναδιάρθρωση και κούρεμα οφειλών, μείωση δόσεων και επιτοκίων, επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής.
 • Διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων
 • Έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Έως 420 δόσεις για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς
 • Δυνατότητα συνολικής ρύθμισης προς όλους τους πιστωτές
 • Άμεση ολοκλήρωση διαδικασίας εντός 2 μηνών

 

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υπαγωγής έχουν τα νομικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχει δηλωμένη φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Οι εταιρείες που επιθυμούν τη ρύθμιση των οφειλών τους, πρέπει να είναι φορολογικά ενεργές και το ποσό οφειλής να ξεπερνά τις 10.000 ευρώ συνολικά προς όλους τους πιστωτές.  Οι οφειλές σε έναν μεμονωμένο χρηματοδοτικό φορέα δεν πρέπει να ξεπερνούν το  90% των συνολικών οφειλών του προσώπου σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα δεν μπορεί να γίνει όταν:

 • Το πρόσωπο έχει υποβάλει αίτηση για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3588/2007 ή του ν. 3869/2010 ή του ν. 4605/2019 ή του ν. 4469/2017, εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Το νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.
 • Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. β΄ διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή έχει συζητηθεί η αίτηση υπαγωγής του και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει 15 τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 12 μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας.
 • Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδικήματα.

 

Υπηρεσία

Η ομάδα μας απαρτίζεται από έμπειρους οικονομολόγους, ορκωτούς λογιστές, νομικούς και συμβούλους επιχειρήσεων που θα σας καθοδηγήσουν σε κάθε βήμα υποβολής της αίτησης, θα αξιολογήσουν τις οφειλές σας, θα διαμορφώσουν το κατάλληλο πλάνο για να αποδείξουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας και θα επιβλέπουν όλη τη διαδικασία, μέχρι και τη στιγμή της έγκρισης και υλοποίησής της.

 • Αξιολόγηση και έλεγχος για τη δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για εταιρείες
 • Καθοδήγηση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 • Αξιολόγηση και συγκέντρωση στοιχείων
 • Υποβολή αίτησης και εισαγωγή στον μηχανισμό
 • Έλεγχος πορείας αιτήματος και παροχή διαρκούς ενημέρωσης
 • Παρακολούθηση έγκρισης και υλοποίησης

 

Σε μια πρώτη συνάντηση ελέγχονται και αξιολογούνται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή σας στο πρόγραμμα. Το κόστος της επίσκεψης προκαταβάλλεται και ανέρχεται στα 300€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Ο νέος νόμος εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, αν και μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς δικαιούχους, είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και περιλαμβάνει αυστηρές διαδικασίες και προθεσμίες για την καταβολή των απαραίτητων στοιχείων.

Εμπιστευτείτε τα εξειδικευμένα στελέχη μας για να απαλλαγείτε από επαχθείς οφειλές και να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία στην επιχείρησή σας.

Υπεύθυνος υπηρεσίας

Αρκουζής Ανδρέας, Σύμβουλος Τραπεζικής Υποστήριξης και Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.

Καλεστε μας σημερα και ενημερωθειτε για την υπηρεσια