ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας είναι έτοιμα να αναλάβουν άμεσα και αποτελεσματικά την τήρηση βιβλίων με απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα όλων των επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα:

 • Καθορισμός μεγέθους επιχειρήσεων. Καθορισμός τεσσάρων μεγεθών επιχειρήσεων (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες), με βάση κριτήρια που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού και το μέσο όρο προσωπικού. Εφαρμογή των κριτηρίων στη μετάβαση στο νέο πλαίσιο.
 • Υποκείμενες οντότητες στο σύνολο αυτού του νόμου και οντότητες που υπόκεινται μόνο στα κεφάλαια 2 (λογιστικά αρχεία) και 3 (τιμολόγηση), καθώς εφαρμόζουν άλλα λογιστικά πλαίσια (π.χ. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Πρότυπα του Δημοσίου Τομέα, κλπ).
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ(Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία).
  -Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων.
  -Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων.
  -Χρόνος ενημέρωσης βιβλίων.
  -Ενημέρωση απογραφής.
 • ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΕ).
  -Τιμολόγιο πώλησης.
  -Περιεχόμενο τιμολογίου πώλησης.
  -Απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο.
  -Χρόνος έκδοσης τιμολογίου.
  -Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών.
  -Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.
  -Ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
  -Αυθεντικότητα τιμολογίου.
  -Απαλλαγή οντοτήτων και δραστηριοτήτων από τη χρήση ΦΗΜ(ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1002/31.12.2014).
  -Υποχρεώσεις ενημέρωσης του TAXISNET.

Σας ενδιαφερει η υπηρεσια μας;